ນໍ້າຢາກັນຊືມ CT-99

ລະຫັດ: ນໍ້າຢາກັນຊືມ CT-99 ສະຖານະພາບ: ຢູ່ໃນສະຕັອກ
746.700 đ 786.000LAK ຫຼຸດລົງ: 5 %

ນໍ້າຢາກັນຊືມ CT-99 ເປັນປະເພດນໍ້າຢາ ນຳໃຊ້ສໍາລັບກັນຊືມ ປະສົມກັບປູນ-ຊີມັງ,ຊ່ວຍໃຫ້ຕິດເກາະຂອງປູນຊີມັງໄດ້ທີ່ສຸດ ນໍາໃຊ້ໄດ້ທັງ ພື້ນ,ຝາພາຍໃນແລະພາຍນອກເຮືອນ. ບັນຈຸ: ຖັງ18ລິດ

ສີ ກັ ນຊຶ ມຊັ ນນໍ າ CT-99: ແມ່ ນປະເພດສີ ນ້ າເມື ອປົ
ນກັບ cement, ທາດປະສົມຈະມີ ຄວາມສາມາດກັ

ນຊຶ ມໃຫ້ ພື ນຜິ ວຂອງຝາຄື : ປູ ນຊີ ມັ ງ, ເບຕົ ງພາຍ
ໃນ ແລະພາຍນອກ.
ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິ ດຕະພັນ
້່
ແມ່ ນວັ ດສະດຸ ປະເພດນໍ າເປັ ນເຫຍື ອ, ມີ ຄວາມຕິ

Sản phẩm cùng loại

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາຜ່ານ Zalo
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາຜ່ານ whatsapp
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາຜ່ານເຟສບຸກ
ໂທຫາດຽວນີ້
ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້
whatsapp